Bogø Fyrs Venner

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Formand Hanne Harby,

kasserer Søren Jespersen

øvrige bestyrelsesmedlemmer er Mikkel Holst, Erik Valentin Harby og Peter Otteskov. 

Vedtægter gældende fra 19. marts 2023

§ 1. Foreningen er oprettet i henhold til lov om støtte til folkeoplysning og bygge på aktivt medlemskab og have mindst 5 betalende medlemmer.

Foreningen er åben for alle der tilslutter sig foreningens formål

Foreningens virksomhed er almennyttig og kontinuerlig.

§ 2. Foreningens navn er Bogø Fyrs venner. Foreningen tegnes af formand og kasserer og adr. er lig med formandens adr.

Formålet er folkeoplysning om og vedligeholdelse af Bogø Fyr. Det er desuden foreningens formål udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar for foreningen.

§ 3. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§ 4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Alle gyldige medlemmer har én stemmer pr. kontingent. Medlemskontingentet skal være indbetalt inden generalforsamlingen, for at give stemmeret

Generalforsamlingen vælger en formand og kasserer, der på skift er på valg.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som består af 5 medlemmer, bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen..

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende

Stemmeberettigede medlemmer er opstillingsberettigede..

Alle generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved offentliggørelse på vores Facebookside og ved mail til senest oplyste mailadresse på medlemmer.

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formand/bestyrelse eller

af et simpelt flertal af stemmeberettigede medlemmer.

§ 5. Ordinær generalforsamling afholdes i 1. kvartal med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af årsregnskab og beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af budget til godkendelse

4. Valg af formand

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor

6. Eventuelt.

§ 6. Regnskabsåret følger kalenderåret. Ethvert medlem af foreningen er berettiget til at

gennemgå foreningens bogføring og regnskab.

§ 7. Ved foreningens eventuelle opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af en

eventuel kassebeholdning. Denne kan dog kun anvises til almennyttige formål eller

returneres til de tilskudsgivende myndigheder.

Godkendt på generalforsamlingen den 19. Marts 2023

Økonomisk støtte

Vi er meget glade for den økonomiske hjælp vi har modtaget, som hjælp til renovering af Bogø Fyr.

Vi har fået hjælp fra:

Fanefjord Sparekasse Fond

Bogø Grundlovsforening

Dagli´Brugsen Bogø

Private bidragsydere